skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Regel nu subsidie voor uw preventieprogramma!

Als u plannen heeft om de werkomstandigheden, mobiliteit, inzetbaarheid of gezondheid te bevorderen binnen uw organisatie, dan is de kans groot dat u hiervoor ESF-subsidie kunt aanvragen. Deze subsidie loopt al enkele jaren. Het is op korte termijn weer mogelijk om u hiervoor in te schrijven.

In de praktijk haken helaas werkgevers bij voorbaat af, omdat ze de administratieve last van de subsidie-administratie te groot vinden. Dat is zonde, want dan zijn ze onvoldoende geinformeerd. De administratie beperkt zich tot enkele handelingen vooraf en op het einde van het programma. Omdat Werk-Vitaal hierin samenwerkt met 2 gerenommeerde subsidiebedrijven wordt u dit werk vrijwel geheel uit handen genomen.

Wanneer kunt u aanvragen?
De volgende tijdvakken worden geopend om uw aanvraag in te dienen:
– 25 juni 2018 (9.00 uur) tot en met 29 juni 2018 (17.00 uur)
– 12 november 2018 (9.00 uur) tot en met 16 november 2018 (17.00 uur)
– 8 april 2019 (9.00 uur) tot en met 12 april 2019 (17.00 uur)
Per tijdvak is er een totaalbedrag van 15 miljoen euro te verdelen.

Waar moet het programma op gericht zijn?
1. Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer
2. Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden
3. Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap
4. Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Wat is het maximale projectbedrag ?
De subsidie die u ontvangt bedraagt maximaal € 12.500. Omdat er sprake is van 50% cofinanciering kan het totale bedrag van uw programma 25.000 euro bedragen. Er zit echter ook een minimumgrens aan de toekenning. De omvang van een programma moet minimaal 12.000 euro bedragen. In dat geval ontvangt u dus 6.000 euro aan ESF subsidie.

Kan ik me 3x inschrijven?
Nee helaas, er wordt slechts eenmaal subsidie verleend in de drie tijdvakken. Wanneer reeds een verleningsbeschikking is afgegeven, worden volgende subsidieaanvragen in andere aanvraagtijdvakken afgewezen.

Hoe vind de toekenning plaats?
Als er zoveel inschrijvingen zijn dat het subsidieplafond (15 miljoen euro) wordt overschreden, dan worden aanvragen afgehandeld door loting. De volgorde van afhandeling wordt dus niet langer bepaald op basis van het moment van indiening.

Wilt u meer weten?
Stuur dan een bericht naar backoffice@werk-vitaal.nl
Back To Top