skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Plannen Prinsjesdag 2017 – gevolgen sociale zekerheid

ARBEIDSMARKT
Steeds meer mensen vinden weer werk. De werkloosheid is met ongeveer 100.000 personen afgenomen en teruggedrongen naar 4,3 procent. De verwachting is dat volgend jaar de werkloosheid verder daalt met 50.000 tot een niveau van 390.000 personen. Dat komt doordat de werkgelegenheid harder groeit dan de beroepsbevolking. Over de jaren 2017 en 2018 stijgt de werkgelegenheid met 3,6% terwijl de beroepsbevolking met 1,9% toeneemt. De Nederlandse arbeidsmarkt is nog steeds relatief ruim en er is nog steeds sprake van een onbenut arbeidspotentieel van ruim een miljoen mensen. Het beleid van het huidige kabinet voor het komende jaar is onder te verdelen in drie pijlers:

– werken aan goed werk
– meedoen in de samenleving
– een solidair sociaal stelsel

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Met ingang van 1 juli is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Werkgevers hebben 1 jaar gelegenheid om hun contract met de Arbodienst in overeenstemming met de wettelijke vereisten te brengen. Door de gestelde minimale eisen in het basiscontract, krijgt de overheid meer mogelijkheden voor toezicht en handhaving. Hoewel de wijzigingen vooral de positie van de werknemer beogen te versterken, is de impact zo beperkt mogelijk gehouden. Zo zal de regie over het verzuim bij de werkgever blijven liggen.

PROGRAMMA BEROEPSZIEKTEN
Het ministerie van SZW start met een vier jaar durend programma over beroepsziekten. De eerste helft van het programma zal zich richten op arbeidsgerelateerde aandoeningen ten gevolge van het gebruik van gevaarlijke stoffen.

UITBREIDING NO-RISKPOLIS
Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat om mensen die meer dan 1 jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen. De leeftijd voor deze compensatieregeling wordt dus verlaagd van 63 naar 56 jaar. De no-risk polis wordt tijdelijk ingevoerd (voor twee jaar). Loonkostensubsidies en het WIA-arbeidsongeschiktheidscriterium Het WIA-arbeidsongeschiktheids-criterium wordt aangepast voor mensen die met loonkostensubsidie werken in de Participatiewet. De beoogde inwerkingtredingsdatum is nu 1 januari 2019, dit is een jaar later dan vermeld in de begroting 2017. In de normale WIA-systematiek worden deze werknemers met loonkostensubsidie bij ziekte vrijwel altijd volledig arbeidsongeschikt verklaard, omdat zij geen regulier werk kunnen verrichten waarmee zij minimaal het Wml kunnen verdienen. Met de Participatiewet is vastgelegd dat bij het bepalen van het arbeidsongeschiktheidspercentage in de WIA rekening wordt gehouden met de omstandigheid dat een werknemer met loonkostensubsidie heeft gewerkt.

Bron: Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers (RNVC)
Back To Top