skip to Main Content
Werk-Vitaal is partner van het Ziekenhuis VieCuri

Ziekteverzuimgesprek : Wat mag ik nu wel en niet vragen aan mijn zieke medewerker?

Tijdens klantbezoeken wordt ons vaak de vraag gesteld: “Wat mag ik eigenlijk vragen en vastleggen over mijn zieke medewerker bij een ziekteverzuimgesprek?” In dit nieuwsbericht leest u meer over het wettelijk kader en hoe daarin te handelen.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft sinds enkele maanden nieuwe regels gemaakt wie welke gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers mag verwerken. Voor medische gegevens gelden strenge wettelijke eisen. In verzuimsystemen mogen werkgevers daarom niet de aard en oorzaak van de ziekte vastleggen. Een groot aantal persoons- en gezondheidsgegevens vallen onder artikel 16 Wet bescherming persoonsgegevens. Daarbij geldt slechts een uitzondering op de gegevens welke nodig zijn voor de reïntegratie. Ons verzuimsysteem is voor u zo ingesteld, dat u wordt behoed voor het noteren en opslaan van medische woorden, u krijgt dan een melding en kunt de notitie niet opslaan.

U mag als werkgever bij de ziekmelding alléén die gegevens vragen, die noodzakelijk zijn voor de verzuimbegeleiding. Er is slechts één uitzondering waarop ziekte wel vastgelegd mag worden, dit is als de medewerker zelf toestemming heeft gegeven over hoe te handelen in noodsituaties, denk aan suikerziekte of epilepsie.

Wat mag u dan wel verwerken?
– het telefoonnummer en (verpleeg)adres
– de vermoedelijke duur van het verzuim
– de lopende afspraken en werkzaamheden
– of er sprake is van een verkeersongeval waar een eventueel aansprakelijke derde bij betrokken is,br> – of een Ziektewet-vangnetbepaling van toepassing is
– of de ziekte verband houdt met een bedrijfsongeval

Als uw medewerker uit zichzelf u uitgebreid toevertrouwd wat er aan de hand is, leg het dan in elk geval nergens vast.

Wat mag onze casemanager of bedrijfsarts aan u doorgeven?
– de mate waarin werknemer arbeidsongeschikt is
– de functionele mogelijkheden die er nog zijn
– de verwachte duur van het verzuim
– eventuele adviezen over aanpassingen of interventies

Back To Top